ردیف عنوان مسابقات جنسیت تاریخ برگزاری میزبان سن اخبار لینک ثبت نام
۱ جشنواره قهرمان کشوری هوپس اصفهان آقایان ۹۶/۰۴/۳۰ همدان ۱۱/۱۰/۷۶ اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۲ انتخابی رده بندی پیشکسوتان تهران آقایان ۹۶/۰۴/۲۳ همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۳ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان قزوین آقایان ۹۶/۰۴/۲۳ همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۴ انتخابی تور نو جوانان و جوانان یزد آقایان ۹۶/۰۵/۱۳ همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۵ انتخابی تور بزرگسالان درجه دو کرمانشاه آقایان ۹۶/۰۶/۰۳ همدان اخبار ثبت نام
۶  انتخابی قهرمانی کشور نونهالان کرمانشاه  آقایان  ۹۶/۰۶/۲۱  نهاوند  اخبار ثبت نام
۷ انتخابی دوبل جایزه بزرگ تهران   آقایان  ۹۶/۰۶/۳۱  همدان  اخبار  ثبت نام
۸ انتخابی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان قزوین   آقایان ۹۶/۰۶/۳۱  همدان اخبار  ثبت نام
۹ انتخابی رده بندی پیشکسوتان ؟   آقایان ۹۶/۰۶/۲۴  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۰ انتخابی تور جوانان اصفهان   آقایان  ۹۶/۰۷/۲۸  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۱ انتخابی تور درجه دو بزرگسالان مرکزی   آقایان  ۹۶/۰۸/۱۴  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۲ انتخابی جشنواره هوپس گلستان   آقایان  ۹۶/۰۸/۱۹  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۳ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان کردستان   آقایان  ۹۶/۰۸/۱۴  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۴ انتخابی تور نوجوانان آ.شرقی   آقایان  ۹۶/۰۹/۱۰  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۵ انتخابی رده بندی پیشکسوتان ؟   آقایان  ۹۶/۱۰/۱۵  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۶ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان تهران   آقایان ۹۶/۱۰/۰۸  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۷ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان سیستان بلو چستان   آقایان  ۹۶/۱۱/۲۷  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۸ انتخابی   آقایان  اخبار  ثبت نام
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
ردیف عنوان مسابقات جنسیت تاریخ برگزاری میزبان سن اخبار لینک ثبت نام
۱ جشنواره قهرمان کشوری هوپس آقایان ۹۶/۰۴/۱۲ همدان ۱۱/۱۰/۷۶ اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۲ انتخابی رده بندی پیشکسوتان آقایان ۲۰-۲۲ تیر همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۳ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان بانوان ۲۴-۲۶ تیر همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۴ انتخابی تور نو جوانان و جوانان آقایان ۲۷-۲۹ تیر خرم آباد اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۵ انتخابی تور بزرگسالان درجه دو آقایان ۳۱تیر – ۱ مرداد قم اخبار ثبت نام
۶  انتخابی قهرمانی کشور نو نهالان
۷ انتخابی
۸ انتخابی
۹ انتخابی
۱۰ انتخابی
۱۱ انتخابی
۱۲ انتخابی
۱۳ انتخابی
۱۴ انتخابی
۱۵ انتخابی
۱۶ انتخابی
۱۷ انتخابی
۱۸ انتخابی
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
ردیف عنوان مسابقات جنسیت تاریخ برگزاری میزبان سن اخبار لینک ثبت نام
۱ جشنواره قهرمان کشوری هوپس اصفهان آقایان ۹۶/۰۴/۳۰ همدان ۱۱/۱۰/۷۶ اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۲ انتخابی رده بندی پیشکسوتان تهران آقایان ۹۶/۰۴/۲۳ همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۳ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان قزوین آقایان ۹۶/۰۴/۲۳ همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۴ انتخابی تور نو جوانان و جوانان یزد آقایان ۹۶/۰۵/۱۳ همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۵ انتخابی تور بزرگسالان درجه دو کرمانشاه آقایان ۹۶/۰۶/۰۳ همدان اخبار ثبت نام
۶  انتخابی قهرمانی کشور نونهالان کرمانشاه  آقایان  ۹۶/۰۶/۲۱  نهاوند  اخبار ثبت نام
۷ انتخابی دوبل جایزه بزرگ تهران   آقایان  ۹۶/۰۶/۳۱  همدان  اخبار  ثبت نام
۸ انتخابی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان قزوین   آقایان ۹۶/۰۶/۳۱  همدان اخبار  ثبت نام
۹ انتخابی رده بندی پیشکسوتان ؟   آقایان ۹۶/۰۶/۲۴  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۰ انتخابی تور جوانان اصفهان   آقایان  ۹۶/۰۷/۲۸  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۱ انتخابی تور درجه دو بزرگسالان مرکزی   آقایان  ۹۶/۰۸/۱۴  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۲ انتخابی جشنواره هوپس گلستان   آقایان  ۹۶/۰۸/۱۹  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۳ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان کردستان   آقایان  ۹۶/۰۸/۱۴  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۴ انتخابی تور نوجوانان آ.شرقی   آقایان  ۹۶/۰۹/۱۰  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۵ انتخابی رده بندی پیشکسوتان ؟   آقایان  ۹۶/۱۰/۱۵  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۶ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان تهران   آقایان ۹۶/۱۰/۰۸  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۷ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان سیستان بلو چستان   آقایان  ۹۶/۱۱/۲۷  همدان  اخبار  ثبت نام
۱۸ انتخابی   آقایان  اخبار  ثبت نام
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
ردیف عنوان مسابقات جنسیت تاریخ برگزاری میزبان سن اخبار لینک ثبت نام
۱ جشنواره قهرمان کشوری هوپس آقایان ۹۶/۰۴/۱۲ همدان ۱۱/۱۰/۷۶ اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۲ انتخابی رده بندی پیشکسوتان آقایان ۲۰-۲۲ تیر همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۳ انتخابی تور درجه یک بزرگسالان بانوان ۲۴-۲۶ تیر همدان اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۴ انتخابی تور نو جوانان و جوانان آقایان ۲۷-۲۹ تیر خرم آباد اخبار ثبت نام ( پایان یافت )
۵ انتخابی تور بزرگسالان درجه دو آقایان ۳۱تیر – ۱ مرداد قم اخبار ثبت نام
۶  انتخابی قهرمانی کشور نو نهالان
۷ انتخابی
۸ انتخابی
۹ انتخابی
۱۰ انتخابی
۱۱ انتخابی
۱۲ انتخابی
۱۳ انتخابی
۱۴ انتخابی
۱۵ انتخابی
۱۶ انتخابی
۱۷ انتخابی
۱۸ انتخابی
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰