رنکینگ مردان تنیس روی میز استان همدان

علی احمدی

علی احمدی

علی احمدی

رتبه رنکینگ رتبه قبلی نام و نام خانوادگی شهر امتیاز
1 پیمان نوروزی
2 میلاد یعقوبی
4 محمد رضا عطاب
5 حبیب قاسمی
6 مهدی نوروزی
7 حامد موسیوند
8 میلاد نوشادی
9 علیرضا ملارجبی
10 سجاد یعقوبی
11 بابک اصغریان
12 حمید رضا بیات
13 مسعود عزیزیان
14 امید بشیری
15 حمید فرهانی
16 محمد حمیدی
17 رسول اکبری
18 پیمان نوروزی
19 میلاد یعقوبی
20 محمد رضا عطاب
21 حبیب قاسمی
22 مهدی نوروزی
23 حامد موسیوند
24 میلاد نوشادی
25 علیرضا ملارجبی
26 سجاد یعقوبی
27 بابک اصغریان
28 حمید رضا بیات
29
30
رتبه رنکینگ رتبه قبلی نام و نام خانوادگی شهر امتیاز
1 پیمان نوروزی
2 میلاد یعقوبی
4 محمد رضا عطاب
5 حبیب قاسمی
6 مهدی نوروزی
7 حامد موسیوند
8 میلاد نوشادی
9 علیرضا ملارجبی
10 سجاد یعقوبی
11 بابک اصغریان
12 حمید رضا بیات
13 مسعود عزیزیان
14 امید بشیری
15 حمید فرهانی
16 محمد حمیدی
17 رسول اکبری
18 پیمان نوروزی
19 میلاد یعقوبی
20 محمد رضا عطاب
21 حبیب قاسمی
22 مهدی نوروزی
23 حامد موسیوند
24 میلاد نوشادی
25 علیرضا ملارجبی
26 سجاد یعقوبی
27 بابک اصغریان
28 حمید رضا بیات
29
30
رتبه رنکینگ رتبه قبلی نام و نام خانوادگی شهر امتیاز
1 پیمان نوروزی
2 میلاد یعقوبی
4 محمد رضا عطاب
5 حبیب قاسمی
6 مهدی نوروزی
7 حامد موسیوند
8 میلاد نوشادی
9 علیرضا ملارجبی
10 سجاد یعقوبی
11 بابک اصغریان
12 حمید رضا بیات
13 مسعود عزیزیان
14 امید بشیری
15 حمید فرهانی
16 محمد حمیدی
17 رسول اکبری
18 پیمان نوروزی
19 میلاد یعقوبی
20 محمد رضا عطاب
21 حبیب قاسمی
22 مهدی نوروزی
23 حامد موسیوند
24 میلاد نوشادی
25 علیرضا ملارجبی
26 سجاد یعقوبی
27 بابک اصغریان
28 حمید رضا بیات
29
30
رتبه رنکینگ رتبه قبلی نام و نام خانوادگی شهر امتیاز
1 پیمان نوروزی
2 میلاد یعقوبی
4 محمد رضا عطاب
5 حبیب قاسمی
6 مهدی نوروزی
7 حامد موسیوند
8 میلاد نوشادی
9 علیرضا ملارجبی
10 سجاد یعقوبی
11 بابک اصغریان
12 حمید رضا بیات
13 مسعود عزیزیان
14 امید بشیری
15 حمید فرهانی
16 محمد حمیدی
17 رسول اکبری
18 پیمان نوروزی
19 میلاد یعقوبی
20 محمد رضا عطاب
21 حبیب قاسمی
22 مهدی نوروزی
23 حامد موسیوند
24 میلاد نوشادی
25 علیرضا ملارجبی
26 سجاد یعقوبی
27 بابک اصغریان
28 حمید رضا بیات
29
30

آرشیو رنکینگ ها