اخبار هفته

0
1904

در هفته گذشته چند اتقاق قابل توجه در استان رخ داد که می تواند از اهمیت بالائی به لحاض کیفیت در توسعه پینگ پنگ استان و کشور باشد جلسه نایب رئیسان شهرستانها با حضور فعالان خانم در شهرستانها و گفت گو با مسئول محترم بانوان خانم ابوطالبیان و مسئول مسابقات بانوان خانم یعقوبی وبحث در مورد داشت ها و نداشتهای استان به لحاظ مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و برنامه ریزی کار بانوان در سال جاری بود

خبر بعد سرکشی رئیس هیت استان مهندس افروخته و هیئت همراه به شهرستان بهار و لالجین و صحبت در مورد برنامه های هیئت ها جذب نیروی مستعد طبق طرح وزارتی آموزش و پرورش و برسی امکانات شهرستانها و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات بود

پاسخ