تاریخ پینگ پنگ کشورمان را بهتر بشناسیم

0
1212

استاد دشتی پور پیشکسوت پینگ پنگی کشور پدر همدانی مادر بوشهری و متولد آبادان در سال 1308 ادامه دارد

پاسخ