پزشکی

اعضای کمیته پیشکسوتان


هادی طوسی - دکتر  سید جمال موسوی _ دکتر داود پور _دکتر محمد جعفری _ دکتر مجذوبی _ خانم دکتر رضوی _ دکتر شعبانی